Πρόεδρος ΑΜΚΕ artfools διευθύντρια του Φεστιβάλ. @